Oopa! Vse za varno igro

Erasmus+: Prenosne bolezni med imigranti v EU

Od izbruha državljanske vojne marca 2011 je po ocenah 11 milijonov Sircev zapustilo svoje domove. Večina je poiskala zatočišče v sosednjih državah. Po podatkih komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR) se je 4,8 milijona preselilo v Turčijo, Libanon, Jordanijo, Egipt in Irak. Medtem je približno milijon zaprosilo za azil v Evropo. Nemčija z več kot 300.000 kumulativnimi vlogami in Švedska s 100.000 sta najbolj obremenjeni državi EU. Ko gledamo projektne države partnerice, čeprav je bilo leta 2016 prebivalstva Slovenije približno 2.100.000, se je v Slovenijo priselilo 16.623 ljudi, v primerjavi z letom 2015 pa je bilo število priseljencev za 8% večje. Po drugi strani pa so ljudje, ki so se priselili v Slovenijo, iz drugih državah EU; iz Bosne in Hercegovine (3590 vseh tujih priseljencev).


Več o projektu si lahko preberete na spletni strani tukaj.

 

Planetu Zemlja prijazna občina

Zavod za varno igro sodeluje z društvom Planet Zemlja kot strokovni sodelavec pri natečaju »Planetu Zemlja prijazna občina«.

Sodelovanje občinam poleg naziva Planetu Zemlja prijazna občina, prinaša tudi kopico priložnosti, stikov in idej za boljši jutri občank in občanov. Pomen in poslanstvo projekta sta povezovanje lokalnih skupnosti s stroko, ki nakazuje vprašanja in ponuja odgovore. Večkratno sodelovanje občine, pa tej prinese tudi podrobnejšo analizo stanja na področjih, ki jih natečaj raziskuje.

Natečaj smo vestno pripravljali strokovnjaki Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalnega instituta za javno zdravje, Zavoda za gozdove RS, Zavoda za varstvo narave, Gospodarskega razstavišča Ljubljana, Gradbenega inštituta ZRMK, Zavoda za varno igro, Visoke šola za trajnostni turizem ERUDIO, društva Morigenos, Zavoda za gradbeništvo Slovenije, Inštituta WCYCLE in društva Planet Zemlja.

Zavod za varno igro kot strokovni sodelavec sodeluje pri področju raziskave »Urbano okolje« in opravlja analizo izpolnjenih vprašalnikov, ki obravnavajo otroška igrišča v lasti občin.

Pri natečaju so občine razdeljene v 5 kategorij, glede na število prebivalcev. Projekt pa tudi pomembno prispeva k ustvarjanju slike prilagajanja lokalnih skupnosti na spremembe, tako na ekološkem, kot tudi ekonomskem področju. Obe področji namreč pomembno vplivata na kvaliteto bivanja občank in občanov, sta povezani in soodvisni.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani tukaj.

 

Celje, moje mesto

Zavod za varno igro je v sodelovanju z OŠ Lava v mesecu juniju izvedel projekt z naslovom »Celje, moje mesto – otroci otrokom«, ki ga je finančno podprla tudi Mestne občine Celje. Dejansko izvedbo pa so nam omogočili spodaj navedeni donatorji, ki se jim ob tej priložnosti še enkrat iskreno zahvaljujemo.

Učenci OŠ Lava so preko mini video serij ustvarili promocijski film Celja, ki bo pripomogel k še večji prepoznavnosti Celja. Z video zapisom se želimo še posebej dotakniti otrok in mladostnikov ter posledično njihovih staršev in skrbnikov. Projekt je nastajal po principu od otrok za otroke. Odrasli smo zgolj postavljali okvirje, znotraj katerih je imela otroška inovativnost in ustvarjalnost prosto pot. Končni izdelek je otroško iskren in neposreden ter nagovarja mlade na način, ki jim je blizu. Otroška medsebojna komunikacija je drugačna, odrasli se ji lahko le približamo, obvladati pa je ne moremo. Vabimo vas, da si ogledate kreativnost mladih filmarjev na spodnji povezavi.

Ogled posnetkov

zvi transparentmoc1logo-lava-webalpekskd skladipisek barlogo KLS-1prevent delozaInstitut ISERA LOGO

Inovativna igralna pot

Inovativna igralna pot je pilotni projekt, katerega bomo uspešno oživeli s podporo Programa za NVO Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

V okviru projekta bomo izvedli prvo Inovativno igralno pot, kar pomeni igralno površino, s posebej prilagojenimi igrali. Projekt bomo oblikovali tako, da bo za otroke koristen, zanimiv in varen. Pri tem nam bodo strokovno pomagali člani projektne ekipe. V okviru projekta bomo organizirali tudi posebne delavnice, kjer bomo javnost (tako otroke kot tudi odrasle) izobraževali o pomenu otroške igre in varnosti ob tem.

Šolsko pot smo za igralno platformo izbrali zato, ker je del vsakdana ter ima pogosti negativno konotacijo (vodi v šolo, kamor nekateri ne želijo priti, predstavlja rutino) in tako predstavlja idealen cilj, da jo naredimo varno in hkrati zabavno.

Varna pot v šolo je lahko tudi kreativna, zabavna, motivacijska, razgibana in hkrati omogoča doseganje novih spretnostnih ciljev in posledično osebno rast. Začetek poti bo opremljen z informativno tablo, kjer bo legenda znakov in opis stopenj zahtevnosti. Znaki različnih oblik in barv (glede na tematiko posameznega dela poti) ter telovadni elementi na poti bodo otroku predstavljali izziv in postopno doseganje različnih stopenj zahtevnosti. Ker težimo tudi k medgeneracijskemu druženju bo inovativna pot vsebovala elemente, kjer lahko v igri sodelujejo tudi starejše generacije.

Norvezan logo

Spremljajte izvajanje projekta!

 

Partner v projektu:

Miðstöð slysavarna barna (Child Safety House, Iceland)

image003

Innovative play way is a pilot project, which will be revived with the support of NGOs for the EEA Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism. 

The project will carry out the first innovative play way, which means playing surface with specially adapted play equipment. The project will be designed in such a way that it will be useful for children, excited and safe. In doing so, we will professionally assist members of the project team. The project will also organize special workshops where we will educate (both children and adults) about the importance of children's play and safety at this.

We have chosen the school way for the platform because it is part of everyday life, has common negative connotation (way to school, where some do not want to go, presents routines), and thus represents an ideal goal to make it safe and fun at the same time.

Safe way to School can also be creative, fun, motivational, dynamic and at the same time achieving a new skill objectives, and consequently personal growth. Start of the play way will be equipped with an information board where the legend of characters and a description of levels of complexity will be written. Signs of different shapes and colors (according to the theme of each part of the way) and gymnastic elements on the way will represent a child a challenge and gradually the achievement of different levels of complexity. Since we tend also to inter-generational gathering, will the innovative way contain elements of the game where older generation can take part.

Go & LearNET

Zavod za varno igro (ZVI) se je odzval povabilu Mladinskega centra Celje (MCC) k sodelovanju pri projektu Go & LearNET – Usposabljanje za trenerje, ki je dobil podporo na mednarodnem razpisu programa Vseživljenjsko učenje - Leonardo da Vinci - Prenos inovacij.

Pobuda Go & LearNET se osredotoča na neformalno izobraževanje in posodabljanje metodologij za usposabljanje mediatorjev (trenerjev, učiteljev in profesorjev, …) ter podpira njihov neposreden stik s prevladujočo vejo gospodarstva na določenem območju, z namenom prepoznavanja zmožnosti, tehnologije in inovacij podjetij ter jih vključuje v proces izobraževanja, usposabljanja in v programe usmerjanja za dijake poklicnega izobraževanja, dijake osnovnih in srednjih šol ter študente.

Glavni cilj projekta Go & LearNET je vzpostavitev mednarodnega kataloga študijskih obiskov v malih in srednje velikih podjetjih ter izvajanje usposabljanj in gospodarskih obiskov v podjetjih šestih evropskih držav.

Svoj doprinos h kvaliteti projekta, bo ZVI dal i izvedbo dveh seminarjev: Zagotavljanje varnosti igrišč in Od idejne zasnove do certificiranega in varnega igrišča.go and learn net

Več o projektu Go & LearNET si lahko preberete tukaj.

Seznam seminarjev je objavljen tukaj.

Reigrišče

Igra je sestavni del otroštva. Naloga staršev in varuhov je pomoč med igro ter omogočanje pravic otrok do izražanja, naloga tistih, ki omogočajo igro pa je, da otrokom zagotovijo čim večjo zaščito zdravja in varnosti pri igri. Prav slednji, lokalne in stanovanjske skupnosti, šole, vrtci, oblikovalci okolja in druge osebe, ki so vključene v oblikovanje prostora za igro in rekreacijo, pa pogosto nimajo zadosti znanja o tem, kaj je treba upoštevati pri načrtovanju in vzdrževanju otroških igrišč. Od tod pobuda za projekt, ki je pred vami.

S projektom želimo občinam ponuditi priložnost strokovne obnove javnih igrišč in s tem otrokom možnost do varne igre. Projekt ponuja natančno oceno tveganja in temu primeren predlog ureditve. Pri načrtovanju „reciklaže“ otroških igrišč sta v ospredju kakovost in iznajdljivost, čas in premišljenost. Cilj projekta je izobraževanje tistih, ki igrišča načrtujejo, ter pomoč tistim, ki jih že upravljajo. Javni prostor namenjen igri, bo s pomočjo tega projekta ustrezno prilagojen potrebam otrok ter varnostnim zahtevam, na novo usposobljen kader pa dragocen skrbnik občinskih javnih igrišč. Projekt ponuja natančno oceno tveganja in temu primeren predlog ureditve. Dobro načrtovano igrišče za igro najmlajših, omogoča lažje in boljše vzdrževanje ter s tem večjo varnost.

Avtorja projekta: Zavod za varno igro in društvo Planet Zemlja
Projekt podpirata Varuhinja človekovih pravic in UNICEF Slovenija.

Kontakt
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Konferenca "Varna igra 2014"

V okviru povečevanja osveščenosti na področju varnosti igre na zunanjih in notranjih igralih Zavod za varno igro (ZVI) pripravlja izobraževalno konferenco »Varna igra 2014«. Namen konference je osvetliti področja, pri katerih menimo, da so možne izboljšave.

Vsebine konference so namenjene ravnateljem, lastnikom turističnih objektov in drugim osebam, odgovornim za varnost otroških in mladostniških igrišč.

Izkušnje kažejo, da gospodarska situacija sicer ne omogoča velikih investicij v nakup novih igral ali njihovo prenovo, a varnost na igriščih lahko zagotovimo že z drobnimi prispevki, ki ne terjajo finančnega vložka.

Na konferenci se bodo prepletali govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na področju varne igre. Osvetlili bomo pomembnost primernega načrtovanja igrišč, vlogo igre pri otrocih in mladostnikih, obstoječo med-institucionalno komunikacijo, namen standardov, sprejetih v EU, pravice otrok in staršev. Osvetlili bomo dobro in pregledali slabo prakso ter se seznanili s trendi v tujini.

General sponsor Sponsor Honorary sponsor Media sponsor Supporters Supporters
Supporters
Nahajate se: Projekti

Kontaktirajte nas

Pišite nam
info@oopa.si

Obiščite nas tudi na:

fb-logotwitter-logo

Pravno obvestilo

Dokumenti, objavljeni na spletnem mestu so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Reproducirani dokumenti in vsebine morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Zavod za varno igro se bo trudil, da zagotovi najbolj točne in najnovejše podatke na tem spletnem mestu, vendar ne prevzema nobenih garancij o njihovi točnosti. Uporabniki vse objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Zavod, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Copyright © Zavod za varno igro. Vse pravice pridržane.